مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراين نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقدار معینی از آن را در فرصت محدودى بپردازد.

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

در جنایت عمد 

 مهلت پرداخت دیه در جرائم عمد ظرف یک سال قمری است . جرائم عمدی شامل هر نوع جنایتی است که با عمد و قصد صورت گرفته باشد و از ضرب و جرح تا قتل دیگری را شامل می شود.

دراین مورد اگر بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

درجنایت شبه عمد

طبق ماده 482 مهلت پرداخت دیه در جرائم شبه عمد را ظرف دو سال قمری دانسته است . یعنی دو سال کامل برای پرداخت دیه فرصت هست . البته قانون بر این است که نصف دیه در سال اول و نصف دیگر دیه در سال دوم پرداخت شود .

درجنایت خطای محض

مهلت پرداخت دیه در خطاء محض ظرف سه سال قمری است . در این مورد ، مهلت پرداخت دیه به این صورت است که در هر سال یک سوم مقدار کل دیه باید پرداخت شود .

تکلیف محکوم له نسبت دریافت دیه 

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.

معیار قیمت پرداخت

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.