الزام به ایفای تعهد مال

الزام به ایفای تعهد مالی

الزام به ایفای تعهد مالی وقتی شخصی تعهد می‌کند که وجه نقدی را به شخص دیگری بپردازد ولی این کار را انجام ندهد می توان

شرایط صحت معاملات

معامله ، ارکان و شرایط صحت آن تعریف معاملهمعامله یا بستن قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد گفته می‎شود طبق ماده ‌۱۸۳ قانون