تنظیم اظهارنامه قضایی

تنظیم اظهارنامه قضایی

تنظیم اظهارنامه قضایی  هر شخصی می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید البته به شرطی

اظهارنامه قضایی و کاربرد آن

اظهارنامه قضایی چیست ؟ یک درخواست رسمی است اما بدون حضور در مراجع قضایی در این مقاله به نحوه تنظیم متن ، ارسال و طریقه پیگیری اظهارنامه قضایی میپردازیم