حضانت فرزند

حضانت فرزند

حضانت به معنای سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادرش جدا از هم زندگی می کنند. در قانون، حضانت برای مادر چه فرزند دختر باشد چه پسر تا هفت سالگی است

الزام به تمکین

الزام به تمکین   نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با دیگری گذاشته است.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت   یکی از حقوقی که زن میتواند هنگام درخواست طلاق مطالبه کند، اجرت المثل ایام زوجیت است.اجرت المثل ایام زوجیت حقی

نحوه مطالبه نفقه

مطالبه نفقه از طرف زوجه

مطالبه نفقه از طرف زوجه ازدواج علاوه بر یک پیوند عاطفی ، یک قرارداد اجتماعی است، طبق این قرارداد ریاست خانواده بر عهده مرد است

ازدواج

آثار حقوقي ازدواج

نکات حقوقی که قبل از ازدواج باید به آنها توجه نمایید تعریف ازدواج: علی رغم اینکه یکی از مهم ترین عقود ضمن زندگی هر فردی

نامزدی

آثار حقوقي نامزدی

آثار حقوقي نامزدی نامزدی دورانی است که پس از خواستگاری و اعلام رضایت طرف مقابل، دو نفر برای ازدواج در آینده توافق میکنند. قرارداد نامزدی

موانع خواستگاری

موانع خواستگاری

موانع خواستگاری خواستگاری به معنای درخواست و تقاضای ازدواج می باشد. قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و