تشکیل و موضوع بیمه مرکزی ایران

بیمه مرکزی ایران طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در سال ۱۳۵۰ به صورت شرکت سهامی تأسیس شد.که در این مقاله به نحوه تشکیل و موضوع وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران می پردازیم.

 تشکیل و موضوع بیمه مرکزی ایران

طبق ‌ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال‌نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.

هچنین طبق ‌ماده 2 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی بانام تقسیم می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر‌قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته‌های شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.

‌ماده 3 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیان میکند، مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می‌تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.

و طبق ‌ماده 4 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن که در‌قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام بردهشده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون‌تجارت است.
 

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران:

طبق ‌ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 1.  تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون.
 2.  تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند.
 3. انجام بیمه‌های اتکایی اجباری.
 4.  قبول بیمه‌های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی.
 5. واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
 6. اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری‌زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347.
 7.  ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت:
 • حفظ سلامت بازار بیمه
 • تنظیم امور نمایندگی و دلالی و بیمه
 •  نظارت‌بر امور بیمه اتکایی
 • جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم.

‌تبصره ‌ماده 5 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیان میکند، بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می‌باشد و به هیچ وجه نباید از‌اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می‌آورد جز در مواردی که قانون معین می‌نماید استفاده کند.