سفته حسن انجام کار

امروزه دریافت سفته حسن انجام کار از کارگران متداول است.هدف اصلی دریافت چنین ضمات اجرایی، حصول اطمینان خاطر از صحت انجام کار و ترمیم خسارات احتمالی می باشد