موانع خواستگاری

موانع خواستگاری

خواستگاری به معنای درخواست و تقاضای ازدواج می باشد. قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده است.اما  شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.

به موجب قانون مدنی ما “از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.” مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی میسازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد.

موانع خواستگاری

قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عموانع خواستگاری در حقوق ایراننوموانع خواستگاری در حقوق ایرانان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.به موجب قانون مدنی ما “از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.” موانع نکاح عبارت انداز:

قرابت (خویشاوندی):

که شامل محارم آقا یا خانم می باشد.

نکته: خواهر زن محرم نمیباشد اما ازدواج با او تا زمانی که آقا در ازدواج دائم یا منقطع با خواهر او هست ، ممنوع می‌باشد.

شوهر داشتن :

شوهر داشتن زن ، مانعی برای ازدواج دوباره است . بعلاوه اینکه مردی که چهار همسر دائم دارد نمی تواند برای بار پنجم ازدواج دائم کند .

استیفای عدد:

مردی که چهار همسر دائم دارد نمی تواند برای بار پنجم ازدواج دائم کند.

عدّه زن:

زنی که در ایام عده به سر می برد نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند تا این عده با پایان برسد . هرکس زنی که در عده طلاقیا عده وفات است را با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند ، عقد باطلاست و زن بر آن شخص حرام ابدی می شود .

طلاق بار سوم و نهم:

در صورتی که زن پس از ازدواج از همسر خود طلاق بگیرد و این اتفاق سه مرتبه تکرار شود ، برای بار چهارم دیگر نمی تواند با همان مرد ازدواج کند . بلکه شخص دیگری تحت عنوان مُحَلّل باید با آن زن ازدواج کند . در صورتی که این قضیه سه دفعه تکرار شود ، برای بار نهم ، آن زن و مرد به هم حرام ابدی می شوند .

کُفر:

بر اساس قانون و فقه ، در مواردی نکاح به دلیل کفر یکی از زوجین باطل است . مثلا زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر ازدواج کند .

اِحرام:

عقد در حال احرام باطل است و در صورتی که زن و مرد نسبت به آن آگاهی داشته باشند ، حرام ابدی می شوند .

لواط :

اگر کسی با پسری عمل لواط انجام دهد نمیتواند با مادر یا خواهر یا دختر او را ازدواج کند.

استثنا :دولت می تواند ازدواج بعضی از مأموران خود با زنی که تَبَعه خارج باشد را موکول به اجازه نماید . بعلاوه اینکه ازدواج زن ایرانی با تَبعه خارجی نیز در مواردی موکول به اجازه مخصوص است، البته در صورت نکاح ، اصل نکاح صحیح  می‌باشد اما دارای ضمانت اجرایی هستند.